"CZYŃCIE WSZYSTKIM DOBRZE-ŹLE NIKOMU"

                                                                                                                        ks. Jan Bosko

 

Nasza Gmina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W LUBOSZYCACH

       1.   Szkoła ma zapewnić uczniom i nauczycielom poczucie bezpieczeństwa
   
 • uczeń jest traktowany godnie,
 • uczeń ma swoje miejsce /stałe/ w klasie,
 • dyżury na przerwach są prowadzone wzorowo
 • nauczyciele mają warunki do dobrej pracy i samorozwoju.
       2.   Szkoła zapewnia warunki lokalowe do właściwego nauczania zintegrowanego/ duże sale- dywany, kąciki zabaw
       3.   Szkoła posiada oracownię komputerową, bogaty zestaw pomocy dydaktycznych w formie taśm, dyskietek i     
             stosuje nowe technologie informacyjne w nauczniu.
       4.   Szkoła wychowuje w duchu słów ks. J.Bosko "Czyńcie wszystkim dobrze, źle nikomu". Wychowujemy wszyscy na
             wszystkich lekcjach, podczas przerw i po zajęciach, nie tylko wychowawcy
       5.   W naszej szkole nie ma drugoroczności,
             
 • otacza się szczególną opieką uczniów słabszych w nauce,
 • współpraca z Poradnią Psych.Pedagog. jest ścisła i systematyczna,
 • żadne dziecko wymagające opieki, dodatkowej pomocy nie może być jej pozbawione.
        6.   W szkole jest możliwość uczenia się różnych języków obcych w ramach godzina zatwierdzonych w projekcie
              organizacyjnym.
              Szkoła ma ścisły kontakt z domem,
 • poprzez częste konsultacje, wywiadówki,
 • udział rodziców w lekcjach otwartych, w hospitacjach diagnozujących
 • współpracę w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych
        7.   W szkole kładziemy nacisk nie tylko na opanowanie wiedzy, ale uczymy się uczyć. poszukiwać i rozwijać samodzielnie
               przez z ucznia. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności i postaw u uczniów.
        8.    Promujemy wychowanie zdrowotne, współpracujemy z ośrodkami zdrowia.
               Dbamy o odpowiedni sprzęt szkolny, zapewniamy ciepłe posiłki.
Szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne rozwijające wszechstronnie zainteresowania uczniów

 Proponyjemy następujące koła:

 • ekologiczne
 • matematyczne
 • informatyczne
 • czytelniczo-plastyczne
 • sportowe
 • taneczne
 • teatralne
 • regionalne
Zapenwniamy również uczniom:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia wyrównawcze
Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
 • sale dydaktyczne
 • bibliotekę
 • świetlicę
 • stołówkę
 • salę gimnastyczną (niewymairową)
 • boiska sportowe (piłka ręczna, siatkowa, koszowa)
 • lodowisko (oświetlone)
 • salę komputerową

 

NASZA SZKOŁA

 • pokazuje dziecku złożoność świata i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym,
 • rozwija i ukierunkowuje ciekawość poznawczą, wyposaża w narzędzia umożliwiające aktywność badawczą
 • i ekspresję.

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

     Absolwent kieruje się w swych działaniach głównym hasłem wychowawczym naszego patrona:

"CZYŃCIE WSZYSTKIM DOBRZE, ŹLE NIKOMU".

Absolwent potrafi:
 1. Uczyć się- zdobywać wiedzę i umiejętności, organizować proces uczenia się, wykorzystać doświadczenia.
 2. Myśleć    -dostrzegać związki przyczynowo skutkowe, ocenić swoją wartość.
 3. Poszukiwać informacji w różnych źródłach, korzystać z mediów.
 4. Doskonalić swoje umiejętności, ocenić swoje postępowanie i podnosić na wyższy poziom.
 5. Komunikować się- komunikować się interpersonalnie, znać język obcy /niemiecki/, umieć posługiwać się tym językiem w mowie i na piśmie.
 6. Współpraca, współdziałanie- pracować w grupie podejmować zadania dostrzegając cele grupy.
 7. Działanie- potrafi realizować zadania, odważnie występować z inicjatywą, dostrzegać cele, uwzględniając potrzeby innych i własne

UMIEJĘTNOŚCI PRZEWIDZIANE DO OPANOWANIA W PROCESIE EDUKACYJNYM

 1. Planowanie, organizowanie i ocienianie własnego ucznia się przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za naukę.
 2.  Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi. poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
 3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych  i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 7. Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 

CELE WYCHOWAWCZE PRZEWIDZIANE DO OSIĄGNIĘCIA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

 1. Wspierać w pracy wychowaczej obowiązki rodziców.
 2. Stwarzać w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego /w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społedznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym/
 3. Rozwijać w uczniach dociekliwość poznawczą, ukierunkować na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 4. Dążyć do rozwpju samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie
 5. Uczyć sie szacunku dla dobra wspólnegio jako podstaawy życia społecznego oraz przygotowania do życia w rodzinie, zpołeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dzidzictwa kulturowego i kształtowania postawa patriotycznych.

PROGRAM WYCHWOWACZY     

Wymair pracy szkoły obejmuje:
 1. Wymiar pracy edukacyjnej określony w Projekcie organizacyjnym szkoły.
 2. Zestaw obowiązków właściwych dla wychowawcy klasowgo.
 3. Tematyczne, okresowe programy wychowawcze:
 • wychowawców klasowch,
 • samorządu szkolnego,
 • zespołów szkolnych /artystycznych/

GŁÓWNE HASŁA PRACY WYCHOWAWCZEJ

1. "Czyńcie wszystkim dobrze, źle nikomu"    /cyt. ks.J.Bosko/
               przebaczamy sobie nawzajem
               pomagamy sobie nawzajem
               walczymy z agresją wokół nas
2.  Edukacja prozdrowotna.

3.  Edukacja ekologiczna.

4.  Edukacja czytelnicza i medialna.
5.  Wychowanie do życia w rodzinie.
6.  Edukacja regionalna- dziedzoctow kulturowe w regionie.
7.  Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.